David Sherman Beach, Jr. and Janie Lockhart Beach Scholarship | Fastweb